Besselink Scooters, Haitinkweg 2, 7021 KB Zelhem

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Besselink Scooters

Haitinkweg 2

7021 KB Zelhem

Versie geldig vanaf: 1 januari 2016

 

 

Artikel 1 Definities

 

 • Besselink Scooters: Besselink Scooters VOF, statutair gevestigd te Zelhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66860296.
 • Klant: de natuurlijke persoon die aan Besselink Scooters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten en verrichten van Diensten.
 • Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Besselink Scooters. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: nieuwe en gebruikte scooters en scooteronderdelen.
 • Diensten: alle activiteiten die Besselink Scooters uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie, onderhoud, schadetaxatie en garantiewerkzaamheden.

1.5     Website van Besselink Scooters: De website van Besselink Scooters, te vinden via www.besselink-scooters.nl.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 

 • De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Besselink Scooters deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Besselink Scooters die strekken tot de verkoop van Producten en het verrichten van Diensten.
 • De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Besselink Scooters.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 

 • Door Besselink Scooters gedane aanbiedingen en/of offertes binden Besselink Scooters niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
 • De door Besselink Scooters gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
 • De door Besselink Scooters opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Tot stand komen & annulering van een overeenkomst

 • Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Besselink Scooters uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Besselink Scooters akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 • Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Besselink Scooters alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
 • Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Besselink Scooters, ondertekend door de Klant, retour is ontvangen of zodra Besselink Scooters overgaat tot levering van Producten of het verrichten van Diensten.
 • Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkomst is mogelijk tot 14 (14) dagen voor afgaand aan de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant deze termijn overschrijdt is de Klant vijftig (50)% van de factuurwaarde verschuldigd aan Besselink Scooters.
 • Indien de Klant minder dan zeven (7) dagen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening een opdracht annuleert is hij gehouden vijfenzeventig (75)% van het factuurbedrag aan Besselink Scooters te betalen.

 

Artikel 5 Levering

 

 • Levering van Producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Besselink Scooters een nadere levertijd opgegeven, waarbij Besselink Scooters zal trachten altijd binnen zes (6) weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 

 • Besselink Scooters behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Klant geleverde zaken, zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Besselink Scooters.
 • Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Besselink Scooters geschieden. De Klant is verplicht Besselink Scooters onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
 • Op alle door Besselink Scooters verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Besselink Scooters. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. blijven eigendom van Besselink Scooters en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 • Voor elke in strijd met artikel 6.3 verrichte handeling is de Klant een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Besselink Scooters om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag en in het geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant is Besselink Scooters gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent de Klant Besselink Scooters bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Besselink Scooters om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Besselink Scooters tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

 

Artikel 7 Garantie

 

 • De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen Besselink Scooters hiervan op de hoogste stellen.
 • Indien de Klant niet binnen de termijn als bepaald in artikel 7.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Besselink Scooters zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • De garantietermijn voor gebruikte scooters bedraagt één (1) maand. De garantietermijn voor nieuwe scooters en/of onderdelen is afhankelijk van de fabrikant/importeur. Dit doet niets af aan de wettelijke rechten over garantie die de Klant heeft.  
 • Voor de fabrieksgarantie gelden de volgende bepalingen:
 • Bij de aankoop van een nieuwe scooter moet het onderhoud tijdig zijn uitgevoerd. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt het recht op garantie;
 • Aan de bij Besselink Scooters gekochte scooter (nieuw of tweedehands) mag niet door een derde of niet-erkende dealer zijn gesleuteld;
 • De schade die veroorzaakt is door een aanrijding, val of anderzijds ondeugdelijk gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie. Deze bepaling geldt voor nieuwe en tweedehands/gebruikte gekochte scooters.
 • De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 7 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Klant of indien een gebrek is ontstaan door normale slijtage.
 • Indien de door de Klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de Klant Besselink Scooters een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Besselink Scooters niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Klant het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Besselink Scooters heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.
 • Eventuele aanspraken van de Klant op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van de Klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
 • Indien Besselink Scooters zich verbindt tot het verrichten van Diensten is er sprake van een inspanningsverplichtingen. De Klant kan Besselink Scooters nimmer verantwoordelijk houden voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclamatie doen gelden in geval van Dienstverlening door Besselink Scooters.

 

Artikel 8 Schadetaxatie

 

 • De schadetaxaties worden uitgevoerd door een deskundig persoon.
 • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde taxatie dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn.
 • De overeengekomen keuringstermijn kan niet worden gezien als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige keuring dient de Klant Besselink Scooters schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Wanneer gekeurde goederen, nadat de keuringstermijn is verstreken, niet wordt opgehaald door de Klant, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.
 • De kosten van een schadetaxatierapport kost vijfenzeventig euro ( €75,00). Deze kosten worden door Besselink Scooters aan de Klant gecrediteerd indien de Klant de betreffende scooter/brommer bij Besselink Scooters laat repareren zoals vermeld in het schadetaxatie-rapport.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 • Besselink Scooters sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Besselink Scooters geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Besselink Scooters.
 • Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Besselink Scooters worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 • Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Besselink Scooters beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Besselink Scooters aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Besselink Scooters toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • Besselink Scooters is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De Klant vrijwaart Besselink Scooters tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de Klant

 

 • De Klant stelt Besselink Scooters in de mogelijkheid de Diensten aan te bieden en uit te voeren.
 • In beginsel dient de Klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Besselink Scooters en de Klant. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Besselink Scooters gerechtigd de Diensten voor de Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat Besselink Scooters daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Klant.
 • De Klant dient zorg te dragen dat Besselink Scooters alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen. De Klant vrijwaart Besselink Scooters voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 • De Klant is verplicht om alle Diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
 • Indien Besselink Scooters door toedoen van de Klant niet kan overgaan tot het leveren van Producten en Diensten is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Besselink Scooters als gevolg daarvan zou mogen leiden.
 • De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
 • Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de Klant, is Besselink Scooters gerechtigd haar Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Besselink Scooters de Dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

 

Artikel 11 Rechten& verplichtingen Besselink Scooters

 

 • Besselink Scooters zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
 • Besselink Scooters heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van Diensten, mits Klant hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Besselink Scooters is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Klant aan Besselink Scooters zijn verstrekt.
 • Besselink Scooters zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van Besselink Scooters aan derden geen mededeling doen over de aanpak Besselink Scooters, haar werkwijze en dergelijke.

 

Artikel 11 Overmacht

 

 • Besselink Scooters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet en jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Besselink Scooters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voorduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
 • Indien Besselink Scooters ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Besselink Scooters gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

 


Artikel 12 Prijs & Betaling

 

 • Besselink Scooters factureert vooraf of gelijk met de levering of voltooiing van de Diensten of levering van Producten.
 • In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 kan Besselink Scooters in overleg met de Klant afwijken van de in artikel 12.1 gestelde wijze en termijnen vaststellen ter voldoening van het factuurbedrag. Het maximaal aantal betalingstermijnen bedraagt acht (8) dagen. De Klant dient de betaling dan te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Besselink Scooters.
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien Besselink Scooters de Klant tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Klant, Besselink Scooters haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is Besselink Scooters gerechtigd de Diensten aan de Klant te staken tot het moment waarop de Klant wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die Besselink Scooters uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
 • Het uit artikel 12.4 voortvloeiend recht om de Dienstverlening aan de Klant te staken ontstaat pas nadat Besselink Scooters de Klant op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Klant 5 (vijf) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 12.4 van toepassing.
 • Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Besselink Scooters gemaakt indien Besselink Scooters op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Klant verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Klant.
 • Indien het vermoeden bestaat dat de Klant niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd zijn de vorderingen van Besselink Scooters jegens de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Besselink Scooters zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

 

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Besselink Scooters partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • De Klant en Besselink Scooters zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

U kunt onze voorwaarden ook downloaden als een pdf: Download Algemene Voorwaarden 

MENU